Baza CJR (Ceny Jednostkowe Robót) jest przez nasz zespół nie tylko na bieżąco aktualizowana i dostosowywana do szybko zmieniającej się sytuacji na rynku ale także jest wzbogacana. Dotychczas do kosztorysów inwestorskich opracowywanych metodą kalkulacji uproszczonej mieliśmy ponad 42 000 pozycji skalkulowanych z zachowaniem tej samej numeracji (identyfikacji) jak w KNR-ach na podstawie których baza były budowane. Od 2 kwartału 2022 r. baza Cen Jednostkowych Robót (CJR) powiększy się o kolejnych ponad 3400 pozycji dedykowanych dla ważnego segmentu robót budowlanych jakim jest Ochrona Zabytków.

W Polsce zabytki podlegają prawnej ochronie. Państwo wspiera właścicieli zabytków w zakresie odbudowy, renowacji i zabezpieczenia przed zniszczeniem. Na takie prace przy zabytku można uzyskać dotację celową od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Regulamin programu na dany rok zawiera między innymi:

 • Prognozowany budżet programu
 • Strategiczne cele programu
 • Rodzaje kwalifikujących się zadań
 • Określenie uprawnionych wnioskodawców
 • Terminy i tryb naboru wniosków
 • Wymagania formalne i finansowe do zgłaszanych we wniosku zadań
 • Zasady oceny wniosków
 • Tryb odwoławczy
 • Zobowiązania beneficjenta i warunki rozliczenia zadania
 • Kryteria oceny wniosków
 • Wykaz załączników składanych przez beneficjenta (po zarezerwowaniu dotacji)
 • Wykaz materiałów merytorycznych niezbędnych do rozliczenia zadania

Podkreśliliśmy ten pierwszy punkt nie przypadkowo – to jest właśnie nasze wyjście naprzeciw temu warunkowi. Właściciel obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków (ale także potencjalny Wykonawca) by zacząć jakiekolwiek pozostałe czynności dla uzyskania dopłat musi być zorientowany z jakimi kwotami będzie miał do czynienia. Sporządzanie konkretnych i precyzyjnych kosztorysów bez gwarancji, że dostanie subwencję jest ryzykowne. Wszak środki są ograniczone i nie wszystkie wnioski spotkają się z pozytywną decyzją a koszt wykonania takiej dokumentacji jest spory. A wycenę trzeba przedstawić. Jak ją sporządzić, jakimi narzędziami się posłużyć? No oczywiście – aktualizowanymi na bieżąco cennikami robót. Prace prowadzone pod nadzorem Konserwatora często muszą być wykonywane w oparciu o metody i materiały tradycyjne, często archaiczne. Nie zawsze można będzie wykorzystać nowe technologie. Nie zgodzi się nadzór na stosowanie materiałów nie pasujących do obiektu i czasu jego powstania, więc gotyckiej cegły nie zastąpi się współczesną a kamiennych bloków wyrobami betono-pochodnymi! Dlatego sądzimy, że takie ułatwienie spotka się z przyjaznym odbiorem przez kosztorysantów.

Wracając do meritum.

Do istniejących cenników CJR dokładamy grupę nowych, dla których przyjęliśmy nieco odmienny sposób numerowania niż dotychczasowy nie wiążąc pozycji z konkretnym odniesieniem do któregoś z katalogów z grupy wydanych jeszcze przez PKZ-ty (Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków, Pracownie Konserwacji Zabytków, PP PKZ) z lat osiemdziesiątych XX wieku czy do KNR 19-01 wydanego przez IGM w latach 1996-97. Dlaczego? Dlatego bo w ten sposób upraszczamy, przez co ułatwiamy, możliwość korzystania z tej grupy cennikowej. Te wyżej wymienione miały numerację niespójną z dzisiejszymi standardami, np. działy zawierały pozycje (teraz podstawowy podział to: rozdział, tablica i pozycja). Tamto było wystarczające w latach osiemdziesiątych XX wieku, gdy kosztorysy „robiło” się ręcznie ale współczesne oprogramowanie czy choćby przyzwyczajenia wymuszają jednolity schemat.

Jaki zestaw cen dajemy naszym użytkownikom? Na początek to wycena 13 różnych rodzajów robót. Nie wykluczone, że zostaną dopisane kolejne. Na pewno nie znajdziemy w tej chwili robót kamieniarskich. Tu jest zbyt duży wachlarza cen materiałów aby pokusić się o propozycję. Np. płyty marmurowe o tych samych wielkościach mogą mieć gigantyczny rozrzut cenowy w zależności od rodzaju i kraju pochodzenia tego surowca. Tutaj decyduje Projektant. Podobnie będzie z pracami sztukatorskimi, snycerką, stiukami itp. Wiec pozostawiamy rzeźbiarstwo na czas przyszły.

Aktualna lista cenników:

CJRK 01 Roboty ziemne i przygotowawcze
CJRK 02 Roboty betonowe i żelbetowe
CJRK 03 Roboty murowe
CJRK 04 Roboty ciesielskie
CJRK 05 Roboty dekarskie
CJRK 06 Roboty izolacyjne
CJRK 07 Posadzki
CJRK 08 Roboty stolarskie
CJRK 09 Tynki wewnętrzne
CJRK 10 Tynki zewnętrzne
CJRK 11 Roboty zduńskie
CJRK 12 Roboty szklarskie
CJRK 13 Prace malarskie

Loading